0,00 zł

Regulamin prenumeraty cyfrowej czasopism wydawanych przez Rozrywka Sp. z o.o.


§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i realizowania sprzedaży/prenumeraty cyfrowej czasopism wydawanych przez Rozrywka Sp. z o.o., poprzez serwis internetowy rozrywka.press, dostępny pod adresem http://www.rozrywka.press zwany dalej Serwisem, w szczególności zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o prenumeratę, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każda osoba zainteresowana zakupem prenumeraty cyfrowej jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu oraz realizującym prenumeratę jest Rozrywka Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 56a, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000325325, posiadająca NIP: 7010175325 oraz REGON: 141789975, zwana dalej Sprzedającą lub Administratorem. Każda osoba zainteresowana lub korzystająca z prenumeraty, w tym korzystająca z Serwisu, ma możliwość kontaktu ze Sprzedającą za pośrednictwem ww. adresu, poczty elektronicznej pod adresem prenumerata.cyfrowa@rozrywka.waw.pl i/lub numerem telefonu 22 622 00 70, wskazane również w zakładce „Kontakt” Serwisu.
 3. Przeglądanie Serwisu oraz produktów dostępnych w ramach sprzedaży/prenumeraty nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Zamawiającego na kupno/prenumeratę czasopism Sprzedającej wymaga złożenia zamówienia w wybranym trybie określonym w § 2.
 4. Zamówienie sprzedaży/prenumeraty odbywa się poprzez sieć Internet, prawidłowo wypełniony formularz zamieszczony na stronie https://rozrywka.press - w formie umowy o prenumeratę zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
 5. Przedmiotem prenumeraty są towary uwidocznione na stronie internetowej https://www.rozrywka.press oraz w czasopismach wydawanych przez Sprzedającą w chwili składania zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 6. Wszystkie utwory zamieszczone w wydawnictwach "Rozrywka" Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Przedruk, kopiowanie, bezumowne sprzedawanie oraz rozdawananie, nagrywanie na inne nośniki jest zabronione. 

§ 2. Zamówienia

 1. Sprzedająca udostępnia czasopisma do sprzedaży/prenumeraty w dwóch formach: oferty podstawowej, w której dostępne są czasopisma wydawane w częstotliwości dwutygodników, miesięczników i dwumiesięczników oraz oferty dodatkowej, w której dostępne są czasopisma wydawane w częstotliwości kwartalników i roczników, a także wydań jednorazowych i archiwalnych.
 2. Czasopisma z oferty podstawowej można zamawiać pojedynczo na wybrane okresy. Dla wszystkich zamawianych tytułów z oferty podstawowej należy zaznaczyć w formularzu prenumeraty okres prenumeraty, obejmujący 2 miesiące lub więcej. Zamówienie prenumeraty można składać z wyprzedzeniem co najmniej 1 numeru naprzód.
 3. Aby zamówić prenumeratę na wybrane produkty należy złożyć zamówienie w formie elektronicznej przy użyciu formularza zamówienia w Serwisie. Dokonując zamówienia Zamawiający powinien wybrać produkty, których prenumeratą jest zainteresowany, określić ich liczbę oraz okres prenumeraty. Następnie Zamawiający powinien podać w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do faktury i potwierdzić zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem
 4. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.
 5. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu prawidłowego zamówienia.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedająca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedającej, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedająca zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie, w terminie do 14 dni od anulowania zamówienia.
 7. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptuje jego postanowienia.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail i/lub numeru telefonu/adresu do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest brak jakichkolwiek zaległości w opłatach wobec Sprzedającej. W przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się w terminie zapłaty jakichkolwiek należności wobec Sprzedającej, Sprzedającej przysługuje prawo odmowy przyjęcia nowego zamówienia lub natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw zamówionych czasopism aż do momentu uregulowania przez Zamawiającego w całości zaległych należności.

§ 3. Ceny towarów i płatności

 1. Ceny sprzedaży/prenumeraty poszczególnych czasopism podawane przez Sprzedającą są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane przez Sprzedającą są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów, jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach składanego zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia.
 2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówione przez siebie produkty przelewem bankowym lub elektronicznym na konto Sprzedającej wskazane w potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia.
 3. Sprzedająca po realizacji zamówienia wystawia i dostarcza Zamawiającemu dokument sprzedaży.
 4. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej za zamówione produkty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 5. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości, ceny, częstotliwości wydawania produktów, okresów prenumeraty, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Zamawiającego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 6. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Serwisie nie stanowią inaczej.
 7. O ile dane produkty dostępne w Serwisie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu produktu.

§ 4. Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiający będący konsumentem (stosownie do definicji konsumenta określonej w art. 22¹ Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., tj. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy o prenumeratę zawartej ze Sprzedającą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy, zgodnie z pkt. 1 powyżej, jest odesłanie zamówionej rzeczy (towaru) na adres Sprzedającej wskazany w § 1 pkt. 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy. Koszty odesłania do Sprzedającej zamówionych produktów ponosi konsument.
 3. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy (tj. wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedająca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towarów) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5. Czas trwania Umowy 

 1. Umowa o prenumeratę jest zawierana na czas określony równy okresowi prenumeraty czasopisma (lub czasopism – w przypadku oferty podstawowej) wybranej przez Zamawiającego w formularzu zamówienia. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email prenumerata.cyfrowa@rozrywka.waw.pl lub listownie na adres Sprzedającej wskazany w § 1 pkt. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji produktu ponadto reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającą maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
 2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93). 3. Decyzja Sprzedającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa osoby zgłaszającej reklamację do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych osobowych zawartych w całym formularzu zamówienia, przez Sprzedającą w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia, w tym realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedająca. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych.
 3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdorazowej zmianie Sprzedająca poinformuje użytkowników Serwisu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie przez użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone przez Sprzedającą zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i/lub z zamówień na prenumeratę.